Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Akademický rok 2014/2015

Dňa 18.3.2015 sa uskutočnilo  fakultné kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

V mene dekana FSV UCM, PhDr. Petra Horvátha, PhD., pod záštitou ktorého sa  ŠVOČ konala tretíkrát na pôde fakulty, 18 prihlásených študentov magisterského štúdia privítala prodekanka pre vedecko-výskumnú a edičnú činnosť FSV UCM a predsedkyňa komisie PhDr. Viera Žúborová, Ph.D.

Členmi komisie boli:

doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.
doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.
doc. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

Na základe posúdenia odbornej úrovne prác, do medzifakultného kola ŠVOČ postúpili autori prác:

1.Miesto: Bc. Katarína Vysúdilová
2.miesto: Bc. Petra Miezgová
3.miesto: Bc. Denisa Karabová
4.miesto: Bc. Dominik Jusko
5.miesto: Bc. Zlatica Kurinská

3. ročník medzifakultného kola ŠVOČ sa uskutočnil dňa 31.3.2015 (utorok) v miestnosti č. 203 na Bučianskej ulici 4/A v Trnave.

 

Okrem našich študentov sa ŠVOČ zúčastnili aj študenti FF UKF v Nitre, FPV UMB v Banskej Bystrici. 

Zámerom Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave bolo dať priestor talentovaným študentom, ktorí chcú rozvíjať a prezentovať svoje poznatky v rámci tematických okruhov uvedených ďalej v dokumente a dokážu svoje názory na danú problematiku podať i obhájiť pred odbornou verejnosťou. ŠVOČ je určená dominantne študentom magisterského, príp. bakalárskeho štúdia, ktorých ambíciou je po ukončení 2. stupňa vysokoškolského štúdia pokračovať v doktorandskom štúdiu a prezentovať svoje výskumné výsledky. Študentský vedecký výskum má v iných odboroch vysokoškolského vzdelávania svoju tradíciu a plní významnú úlohu. Cieľom ŠVOČ je zapájať študentov do vedeckej a odbornej činnosti, umožniť im orientovať sa v najnovších poznatkoch, podporovať ďalšie vzdelávanie ako i schopnosť prezentovať svoje výsledky na verejnosti.
Príspevky účastníkov medzifakultného kola budú uverejnené v Zborníku ŠVOČ, ktorý fakulta pripravuje.


Umiestnenie víťazných prác študentov:

1. Csillag Krisztina, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
2. Bc. Karabová Denisa, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
3. Krištofová Barbora, Fakulta politických vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici


Predsedkyňou komisie bola PhDr. Viera Žúborová, PhD.

Členmi boli:
prof. Ing. Dušan Šimo, CSc.
prof. PaedDr. Marián Merica, PhD.
doc. PhDr. Dušan Leška, PhD.
PhDr. Karol Čukan, CSc.