Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Akademický rok 2015/2016

Dňa 5.4.2016 sa uskutočnilo  fakultné kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

V mene dekana FSV UCM, doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD., pod záštitou ktorého sa  konal 4. ročník konferencie ŠVOČ na našej fakulte, 9 prihlásených študentov bakalárskeho a magisterského štúdia privítala prodekanka pre vedecko-výskumnú a edičnú činnosť FSV UCM a predsedkyňa komisie PhDr. Viera Žúborová, Ph.D.

 

Členmi komisie boli:

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.

doc. RNDr. Jiří Ježek CSc.

PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D

 

Cieľom ŠVOČ je zapájať študentov do vedeckej a odbornej činnosti, umožniť im orientovať sa v najnovších poznatkoch, podporovať ďalšie vzdelávanie ako i schopnosť prezentovať svoje výsledky na verejnosti. Okrem 8 študentov našej fakulty sa 4. ročníka konferencie ŠVOČ zúčastnil aj Tomáš Gašparík, študent UKF v Nitre.

 

Na základe posúdenia odbornej úrovne prác bolo komisiou určené nasledovné poradie:

1. Bc.Lopatková Martina, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

2. Bc. Šimuneková Nikola, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

3. Kuna Matej, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave