Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Referát vedy, výskumu a kvality

 

Referát vedy, výskumu a kvality na FSV UCM

Referát vedy, výskumu a kvality administratívne zabezpečuje a riadi rozsiahlu agendu v rámci vedecko-výskumnej, edičnej a publikačnej činnosti ako aj v oblasti kvality. Medzi hlavné úlohy patrí koordinácia vedecko-výskumnej činnosti, metodické usmerňovanie v oblasti edičnej činnosti a evidencie publikačnej činnosti, metodické usmerňovanie a kontrola doktorandského štúdia, koordinácia a metodické usmerňovanie prípravy domácich a zahraničných projektov, príprava Vedeckej rady FSV UCM, metodické usmerňovanie a kontrola podkladov a príprava habilitačných a inauguračných konaní na FSV UCM, koordinácia činnosti Rady pre kvalitu FSV UCM.

Jedným z poslaní Referátu je koordinácia úsilia vedecko–pedagogických pracovníkov Fakulty sociálnych vied v Trnave (ďalej len FSV) v oblasti vedecko–výskumnej činnosti tak, aby voľba tém výskumných projektov bola v súlade s profilom rozhodujúcich študijných programov a v záujme ich rozvoja. Referát by mal zabezpečiť nielen posilnenie  spolupráce v danej oblasti medzi jednotlivými pracoviskami, ale mal by byť aj ich poradným orgánom.

Referát, ako poradný orgán, by malo vystupovať aj vo vzťahu k dekanovi FSV a tým zabezpečiť efektívnu a vzájomnú kooperáciu medzi všetkými súčasťami fakulty v rámci vedecko–výskumných činností v záujme ich rozvoja.

 

Toto poslanie je realizované najmä prostredníctvom:

a) expertných konzultácií:

 • - pripravovaných výskumných projektov predkladaných na schválenie každoročnej finančnej dotácie z Fondu UCM v Trnave pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov.
 • - projektov vedecko-pedagogických pracovníkov, ktoré sa budú uchádzať o pridelenie finančného grantu v podporných schémach MŠVVaŠ SR - Vedeckej grantovej agentúry (VEGA) a Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry (KEGA),
 • - všetkých ďalších výskumných projektov, ktoré predkladajú vedecko-pedagogickí pracovníci FSV UCM v Trnave do ďalších grantových schém na Slovensku, ako napr. APVV,
 • - aktuálnych výziev výskumných projektov v rámci grantových schém EK

 

b) metodickej pomoci pri príprave výskumných projektov s prihliadnutím na:

 • - zloženie výskumného konzorcia z interných a externých členov.
 • - na rozpočet projektu z hľadiska jeho štruktúry a primeranosti stanoveným cieľom.
 • - organizačnej spolupráce pri zabezpečení všetkých potrebných náležitostí pre kompletizáciu výskumného projektu v potrebnom časovom predstihu.
 • - expertných konzultácií pri riešení problémov zberu výskumných údajov, ich spracovaní.

 

Medzi ďalšie dôležité činnosti referátu patrí:

 • - priebežná archivácia podaných projektov,
 • - vytvorenie dostatočného priestoru pre mladých začínajúcich pracovníkov FSV (najmä doktorandov FSV),
 • - tvorba databázy kontaktov a obsahový monitoring možnej bližšej spolupráce s univerzitnými inštitúciami, s ktorými máme uzatvorené bilaterálne zmluvy o spolupráci.