Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

APVV (Agentúra na podporu výskumu a vývoja)

 

AGENTÚRA NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA

 

Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku (APVV-19-0108)

Konzorcium: Univerzita Komenského v Bratislave (koordinátor), Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2960-4759)

Koordinátor projektu za FSV UCM:  doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.  (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5951-1281, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203917110, ResearchersID: https://publons.com/researcher/3055065/andrea-cajkova/)

Projektový tím: doc. Ivana Butoradová Šindleryová, PhD., PhDr. Jakub Bardovič, PhD., Mgr. Matúš Novák, Mgr. Anežka Borošová

Dĺžka trvania: 2020 - 2023

Web / publikácie:

Anotácia: Rozpočtovanie samospráv je oblasťou, ktorej je v poslednom čase venovaná zvýšené pozornosť. Táto súvisí nielen s rozsiahlymi decentralizačnými trendmi (napr. zavádzaním nástrojov fiškálnej decentralizácie), ale tiež s nedávnou skúsenosťou s globálnou finančnou krízou, ktorá bola veľkou výzvou tak pre centrálne vlády, ako aj pre samosprávy pôsobiace na lokálnej i regionálnej úrovni. Ale miestne rozpočty nemôžu byť vnímané iba ako ekonomické nástroje. Naopak, ide o programy, ktoré vypovedajú o hodnotách a prioritách príslušných samospráv. V tomto kontexte neprekvapuje, že v tejto oblasti sa objavujú rôzne inovácie ekonomického ako aj širšieho spoločensko-politického charakteru. Náš výskumný zámer je spojený s troma výraznými inováciami, ktoré zasiahli rozpočtovanie samospráv vo všetkých hospodársky vyspelých krajinách. Konkrétne ide o programové rozpočtovanie, rodovo citlivé rozpočtovanie a participatívne rozpočtovanie. Aj keď ich dôvody zavádzania i ekonomicko-politická povaha sú odlišné, každý z nich má za cieľ nielen skvalitniť rozpočtovací proces, ale tiež priniesť pozitívne efekty do oblasti poskytovaných verejných služieb. Nanešťastie, v slovenských pomeroch zatiaľ nedošlo ku komplexnej analýze týchto inovácií a ich účinkov. Naším hlavným výskumným cieľom je teda vyplniť túto výskumnú medzeru a identifikovať nielen mieru ich využívania, ale tiež analyzovať ich rôzne modely, podporné prvky i bariéry ich zavádzania a očakávané i neočakávané efekty. Za týmto účelom interdisciplinárny výskumný tím využije nástroje teoretického výskumu, ako aj terénneho výskumu. Výskumný tím očakáva, že prinesie nielen nové výskumné poznanie týkajúce sa využívania týchto rozpočtových inovácií v praxi slovenských samospráv, ale má tiež ambíciu významne prispieť k aktuálnej medzinárodnej vedeckej diskusii v tejto oblasti.