Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV)

 

VEDECKÁ GRANTOVÁ AGENTÚRA MŠVVaŠ SR a SAV

 

Mládežnícke organizácie v systémoch politických strán: národná a nadnárodná dimenzia (1/0458/20)

Vedúci projektu: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8438-1861, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274716000)

Zástupkyňa vedúceho projektu: doc. PhDr. Karen Henderson, PhD.

Spoluriešitelia na projekte: Mgr. Michal Garaj, PhD., PhDr. Jakub Bardovič, PhD.,  Mgr. Denisa Karabová, PhD., Mgr. Tomáš Džačovský.

Dĺžka trvania: 2020 – 2022

Publikácie: Zoznam publikačnej činnosti projektu v CREPČ

Anotácia: Výskumný́ projekt skúma vzťah politických strán a mládežníckej politiky. Analyzujeme vybrané aspekty mládežníckych organizácií politických strán na úrovni Slovenska a tiež na úrovni EÚ. Systematicky mapujeme historický vznik a vývoj politických mládežníckych organizácií. Identifikujeme myšlienkové základy mládežníckych organizácií, ich ideové prepojenie na domácej a medzinárodnej úrovni a tiež rozsah tohto prepojenia. Realizujeme výskum v cieľovej skupine mladých ľudí, pričom skúmame ich aktuálnu úroveň participácie na politickom dianí prostredníctvom členstva v mládežníckych organizáciách politických strán v kontexte dosahovania úspechu v oblasti politiky, resp. na ceste k budúcej kariére. Cieľom projektu je identifikovať postavenie mládežníckych organizácií v straníckom systéme v rámci štátu ako aj európskych štruktúr a ich význam v súvislosti s participáciou mládeže, respektíve pri smerovaní ďalšej kariéry ich členov.

 

 

Inovačné stratégie v regionálnej politike so zameraním na rozvoj kultúrnych inštitúcií (1/0720/19)

Hlavný riešiteľ: PhDr. Michal Lukáč, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9053-1689)

Zástupkyňa vedúceho projektu: doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5951-1281, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203917110, ResearchersID: https://publons.com/researcher/3055065/andrea-cajkova/)

Spoluriešitelia na projekte: Ing. Beáta Adamkovičová, PhD., Ing. Eva Čapošová, PhD., Ing. Júlia Karasová, PhD., doc. Ing. Juraj Rákoš, PhD., doc. Ing. Ivana Butoracová-Šindleryová, PhD., PhDr. Martin Halmo, PhD., PhDr. Michal Imrovič, PhD., Mgr. Matúš Novák, PhDr. Vladimír Kováčik, PhD., PhDr. Kristína Hoghová

Dĺžka trvania: 2018 - 2020
Publikácie: Zoznam publikačnej činnosti projektu v CREPČ

Anotácia: Projekt je zameraný́ na definovanie a identifikáciu potenciálnych možností implementácie novodobých intuitívnych manažérskych trendov ako i osvedčených, overených postupov do riadenia kultúrnych inštitúcií v podmienkach Slovenskej republiky, a to v priamej väzbe na identifikáciu kľúčových faktorov regionálneho rozvoja v porovnaní s východiskovými kritériami a charakteristikami predmetného skúmaného kultúrneho prostredia. Cieľom výskumu realizovaného pod záštitou FSV UCM je prostredníctvom realizovaných analýz a podľa vopred stanovených špecifických kritérií a rešerše teoretických pohľadov domácej i medzinárodnej odbornej verejnosti navrhnúť modelový́ koncept implementácie strategického riadenia a inovačných teórií do manažmentu vybraných kultúrnych inštitúcií s cieľom zabezpečenia preukázateľného možného dopadu na rozvoj danej oblasti z pohľadu regionálnych teórií.

 

Sexizmus v pomáhajúcich profesiách? (1/0708/19)

Hlavná riešiteľka: Mgr. Ivana Lyócsa, PhD. (ResearcherID: https://publons.com/researcher/1210122/ivana-lyocsa) / PhDr. Lenka Stanová (Machyniaková), PhD.

Zástupkyňa vedúceho projektu: doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4537-3607)

Spoluriešitelia na projekte: PhDr. Darina Kubíčková, PhD., PhDr. Tomáš Habánik, PhD., PhDr. Monika Orlíková, PhD., Mgr. Ivana Klimentová, PhD., PhDr. Maroš Potočný, PhD., Mgr. Martin Vavruš.

Dĺžka trvania: 2018 – 2020

Publikácie: Zoznam publikačnej činnosti projektu v CREPČ

Anotácia: Hlavným cieľom projektu je skúmanie ambivalentného sexizmu a jeho determinantov u pomáhajúcich profesionálov. Domáce aj zahraničné štúdie naznačujú, že pomáhajúci profesionáli majú rodovo stereotypné očakávania voči klientom. Automatické uplatňovanie rodových stereotypov môže viesť k rodovo necitlivej praxi a tá k posilneniu už existujúcej opresii resp. k jej vyvolaniu. V projekte budeme skúmať sexistické postoje prítomné v slovenskej spoločnosti, verifikujeme dotazník ASI (Ambivalent Sexism Inventory), ktorý́ bol vytvorený́ s cieľom merať sexistické postoje voči ženám a prípadne ho upravíme pre potreby použitia na Slovensku a zmeriame sa aj na výskum vzťahu medzi ambivalentným sexizmom a vybranými sociodemografickými charakteristikami a rôznymi aspektmi religiozity. Prínos projektu spočíva v rozšírení doterajších poznatkov o rodových aspektoch v pomáhajúcich profesiách a v komparácií výsledkov so závermi výskumov z iných krajín.

 

 

Analýza kvality lokálneho environmentálneho governance z pohľadu užívateľov verejných služieb a zamestnancov lokálnej samosprávy (1/0196/18)

Hlavná riešiteľka / hlavný riešiteľ:  prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD. / Mgr. Martin Daško, PhD. (RESEARCHERID: https://publons.com/researcher/3484858/martin-dasko/)

Zástupca vedúceho / vedúcej projektu: doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, PhD. (Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene) / doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

Spoluriešitelia na projekte: Mgr. Alexandra Suchalová, PhD., PhDr. Daniela Drobná, PhD., Mgr. Martina Chrenová, PhDr. Ján Machyniak, PhD., PhDr. Monika Práznovská, Ing. Júlia Karasová, PhD.

Dĺžka trvania: 2018 – 2020

Publikácie: Zoznam publikačnej činnosti projektu v CREPČ

Anotácia: Projekt analýzy kvality lokálneho environmentálneho governance z pohľadu užívateľov verejných služieb a zamestnancov lokálnej samosprávy má za cieľ identifikovať faktory úspešnosti dobrej praxe v oblasti zelenej infraštruktúry a odpadového hospodárstva na lokálnej úrovni. Teoretický základ je založený́ na teórii governance a analýze verejnej politiky. Metodologický prístup je založený́ na uskutočnení ôsmych prípadových štúdií "best practice" a identifikácii "success factors". Využívané metódy výskumu sú analýza primárnych a sekundárnych dokumentov, pološtruktúrované interview a workshop s aktérmi prípadových štúdií. Výsledky projektu spočívajú v zistení faktorov úspešnosti lokálneho environmentálneho governance, ktoré budú zverejnené v publikáciách a záverečnej správe. Výsledky budú zverejnené aj formou publikácie všetkých prípadových štúdií a výsledkov workshopu zainteresovaných aktérov.

 

Komparácia dynamiky inštitucionálnej konsolidácie krajne pravicových strán a hnutí v Českej republike a na Slovensku (1/0339/17)

Hlavný riešiteľ:  doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8438-1861, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274716000)

Zástupkyňa / zástupca vedúceho projektu: PhDr. Viera Žúborová, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8555-2394, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274462000)  / Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9046-1577)

Spoluriešiteľka na projekte: Mgr. Ingrid Borárošová.

Dĺžka trvania: 2017 - 2019
Publikácie:  Zoznam publikačnej činnosti projektu evidovanej v CREPČ
Anotácia: Výskumný projekt porovnáva dynamiku inštitucionálnej konsolidácie krajne pravicových strán a hnutí v podmienkach Českej a Slovenskej republiky - pôsobenie alternatívnych, radikálnych a extrémistických politických aktérov v rámci straníckych systémov v oboch krajinách a ich súčasný vplyv na voličov a potenciál získania politickej moci. Cieľom je skúmať a identifikovať základné faktory radikalizácie politických subjektov a spoločenských nálad z hľadiska systematickej podpory krajnej pravice, napr. dlhodobo neriešené spoločensko-ekonomické problémy, mediálny diskurz a vnútrostranícke štiepenie konvenčných politických strán, protimigračná a antieurópska rétorika o odklon, najmä mladých ľudí, od formálnej politiky a záujmu o stav európskej demokratickej spoločnosti. Projekt koreluje vzťah medzi postojmi občanov voči ultrapravicovým, populistických ideológiám a poskytuje vysvetlenia aj voči rodovej rovnosti, xenofóbii, rasizmu a indoktrinácii nedemokratických hodnôt, vrátane sociálnej a politickej exklúzie.