Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

KEGA (Kultúrna a edukačná agentúra MŠVVaŠ SR)

 

KULTÚRNA A EDUKAČNÁ GRANTOVÁ AGENTÚRA MŠVVaŠ SR

 

Mládežnícka politika ako súčasť občianskej spoločnosti (026UCM-4/2020)

Vedúci projektu: PhDr. Michal Imrovič, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8438-1861, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274716000)

Členovia riešiteľského kolektívu: doc. Ing. Ivana Butoracová – Šindleryová, PhD., PhDr. Michal Lukáč, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9053-1689),  PhDr. Jakub Bardovič, PhD., Mgr. Denisa Karabová, PhD.

Dĺžka trvania: 2020 - 2021

Anotácia: Projektu sa viaže na tvorbu inovatívnej a interaktívnej učebnice z predmetu Občianska spoločnosť a mládežnícka politika. Učebnica bude vychádzať z najnovších trendov a požiadaviek pre tvorbu inovatívnych vysokoškolských učebníc. Okrem odborného textu budeme pracovať aj s praktickými príkladmi z tretieho sektora a prípadovými štúdiami mládežníckej politiky v kontexte občianskej spoločnosti. Našim cieľom je čo najtesnejšie a najintenzívnejšie prepojenie teoretických vedomostí s praktickými skúsenosťami a zručnosťami. Vysokoškolská učebnica bude pripravené v slovenskej verzii s možnosťou anglickej mutácie. Pre študentov je tu možnosti osvojiť si odbornú terminológiu a nadobudnúť požadované kompetencie v oblasti mládežníckej politiky, občianskej spoločnosti so zameraním na tretí sektor. Takto ponúkneme študentom možnosť lepšie sa pripraviť na vstup do pracovného prostredia a byť konkurencieschopnejšími s využitím zručností v predmetnej oblasti.

 

 

 

Relaxačné techniky a pohybové aktivity ako východisko pre skvalitnenie foriem odbornej praxe študentov v zariadeniach sociálnych služieb (019UCM-4/2020)

Vedúca projektu: doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4537-3607)

Zástupkyňa vedúcej projektu: doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.

Členovia riešiteľského kolektívu: PhDr. Darina Kubíčková, PhD., PaedDr. Monika Orlíková, PhD., PhDr. Lenka Stanová (Machyniaková), PhD., PhDr. Maroš Potočný.

Dĺžka trvania: 2020 - 2021

Anotácia: Projekt sa zameriava na podporu zdravého a aktívneho starnutia a zvýšenie kvality života seniorov cez skvalitnenie foriem odbornej praxe študentov v zariadeniach sociálnych služieb, najmä obohatenie o relaxačné techniky a pohybové aktivity. S pribúdajúcim vekom dochádza v organizme k zmenám, ktoré sú príznakom telesného aj psychického opotrebovania. Procesy starnutia je možné významne ovplyvniť správnou výživou a najmä primeranou fyzickou aktivitou, dôležitým faktorom sú aj sociálne väzby seniorov a kvalita ich kontaktov s okolím. Viaceré zdravotné problémy pohybového aparátu u seniorov je možné zmierniť a často úplne odstrániť prostredníctvom vhodných relaxačných techník a pohybovej aktivity. Hmotným výstupom projektu bude séria učebných pomôcok, textov a metodiky nacvičovania relaxačných techník a vybraných pohybových aktivít využiteľných počas výkonu odbornej praxe študentov v zariadeniach sociálnych služieb v študijnom odbore Sociálne služby a poradenstvo.

 

 

Dynamika premien verejnej správy v Slovenskej republike (001/UCM-4/2019)

Vedúci projektu: doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Marin Švikruha, PhD.

Členovia riešiteľského kolektívu: PhDr. Richard Brix, PhD., PhDr. Ján Machyniak, PhD., PhDr. Lukáš Cíbik, PhD., JUDr. Bystrík Šramel, PhD., PhDr. Matúš Meluš, PhD., Ing. Beáta Adamkovičová, PhD., PhDr. Dalibor Mikuš, PhD.

Dĺžka trvania: 2019 – 2021

Publikácie:  Zoznam publikačnej činnosti projektu evidovanej v CREPČ

Anotácia: Projekt sa zameriava na premeny podôb verejnej správy na Slovensku po roku 1989, predovšetkým na tie sféry, u ktorých chýba komplexnejší pohľad na danú tému. Zacieľuje sa ústavné, politické a legislatívne opatrenia, ktoré vyústili do postupného zavádzania viacerých reforiem - od vytvárania lokálnej a regionálnej samosprávy a kreovanie samotného systému štátnej verejnej správy. Projekt bude nielen zhodnocovať a analyzovať ich priebeh, ale načrtne aj ďalšie možné modely usporiadania efektívneho a funkčného štátu. Hlavným hmotným výstupom projektu bude komplexná vysokoškolská učebnica z oblasti verejnej správy na Slovensku vhodná pre študentov študijných odborov verejná politika a verejná správa, regionálny rozvoj a ostatné blízke odbory politických a spoločenských vied.

 

 

Čína v súčasných medzinárodných vzťahoch  (004/UCM-4/2018)

Vedúci / vedúca projektu:  doc. PhDr. Milan Čáky, CSc., / doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5951-1281, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203917110, ResearchersID: https://publons.com/researcher/3055065/andrea-cajkova/)

Zástupca vedúceho / vedúcej projektu: PhDr. Michal Imrovič, PhD.

Členovia riešiteľského kolektívu: Mgr. Monika Práznovská, PhDr. Michal Lukáč, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9053-1689),  PhDr. PhDr. Vladimír Kováčik, PhD.

Dĺžka trvania: 2017 - 2020

Anotácia: Čínska ľudová republika (ČĽR) je v súčasnosti druhou najvýznamnejšou ekonomikou sveta, dlhodobo je stálym členom Bezpečnostnej rady a významne ovplyvňuje medzinárodnú politiku. Je dôležitým partnerom (obchodným i politickým) Európskej únie. Bez spolupráce s Čínou nie je možné riešiť zásadné problémy medzinárodných vzťahov. Mnoho rokov sa v Európe, i u nás sa nevenovala bližšia pozornosť čínskym politickým reáliám a z tohto dôvodu existuje značný deficit v poznaní tejto problematiky a jej možnej implementácii do univerzitného politologického kurikula. V ostatnom období vláda ČĽR prejavuje otvorený́ záujem o spoluprácu aj v oblasti vysokého školstva, udeľuje štipendiá a podporuje štúdium čínskeho jazyka prostredníctvom Konfuciovho inštitútu. Aj z tohto dôvodu je potrebné  problematiku čínskych politických reálií bližšie preskúmať. Na Slovensku je len zanedbateľný počet politických analytikov, ktorí sa venujú týmto otázkam. Predkladaný projekt má ambíciu vyplniť deficit v poznaní a komparácii čínskych politických reálií.

 

 

Dynamika premien politického systému (017/UCM-4/2017)

Vedúci projektu: doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD. MBA

Členovia riešiteľského kolektívu: PhDr. Viera Žúborová, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8555-2394, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274462000) , PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8438-1861, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274716000),  PhDr. Michal Lukáč, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9053-1689),  doc. JUDr. Jana Reschová, CSc., PhDr. Michal Imrovič, PhD., JUDr. Bystrík Šramel, PhD., PhDr. Matúš Meluš, PhDr. Ján Machyniak, PhD., PhDr. Martin Švikruha, PhD., PhDr. Lukáš Cíbik, PhD., PhDr. Richard Brix, PhD.,

Dĺžka trvania: 2017 – 2019

Publikácie:  Zoznam publikačnej činnosti projektu evidovanej v CREPČ

Anotácia: Projekt Dynamika premien politického systému sa zameriava na premeny politického systému Slovenskej republiky po roku 1989 (resp. 1993), kladie dôraz najmä na tie sféry, u ktorých absentuje komplety pohľad na skúmanú problematiku. Zacieľuje sa na problémy, ktoré predstavujú viaceré zmeny v oblasti ústavných a legislatívnych opatrení, vstup nových strán, politická mobilizácia a politická súťaživosť. Ide o výskum politických rutín, ktoré boli narušované vznikom nových subjektov alebo zlyhaním legislatívnych a konštitučných nástrojov a mechanizmov, ktorých životnosť bola veľmi krátka a to najmä z pohľadu mladosti demokratického systému krajiny.