Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výskumy na podporu štátnej mládežníckej politiky

 

VÝSKUMY NA PODPORU ŠTÁTNEJ MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY (IUVENTA, MŠVVaŠ SR)

 

Školská samospráva a občianska aktivitzácia mládeže (Žiacke školské rady ako školy robenia demokracie

Koordinátor projektu na FSV UCM: prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.

Dĺžka trvania: 2011 - 2012

Web: https://www.iuventa.sk/sk/Vyskum-mladeze/Vyskumy-katalog-dat/2012/Skolska-samosprava-a-obcianska-aktivizacia-mladeze-Ziacke-skolske-rady-ako-skoly-robenia-demokr.alej

Anotácia: Skutočnou nádejou na reálne zvýšenie záujmu mladých ľudí o veci verejné, o participáciu v zastupiteľskej demokracii (napr. účasť na voľbách všetkých úrovní) je predovšetkým nová štruktúrna príležitosť – žiacke a študentské rady na školách. Rozhodnutia žiackej školskej rady na strednej škole alebo aj študentskej rady či akademického senátu na vysokej škole sa dotýkajú všetkých žiakov a študentov bez rozdielu. Ide o zásadne odlišnú situáciu v porovnaní s dopadom rozhodnutí, ktoré prijíma občianske združenie mládeže a ktoré majú dopad predovšetkým iba na jej členov. Výsledky sociologického výskumu (1999 – 2005) a analýza práce s mládežou v Európe odštartovali intenzívnejšiu pozornosť štátnej politiky mládeže na Slovensku na oblasť edukácie mládeže k demokratickému občianstvu Na škole sa „neformálna škola demokracie“ v školskej samospráve formou ŽŠR spája aj s formálnym občianskym vzdelávaním v predmete občianska náuka. Projekt v prvej rovine výskumu (Nitra) experimentálne overil, že zážitkové vyučovanie dokáže pozdvihnúť úroveň vedomostí a kompetencií žiakov. Pozitívny vplyv na úspech experimentálnej skupiny určite zohrala dôležitú úlohu aj špecifická „ústretovo-demokratická atmosféra“ v triede. V druhej rovine výskumný projekt vychádzal z tendencie, že v školskom roku 2010/2011 potvrdilo existenciu žiackej samosprávy až 58,4% (431) stredných škôl (v roku 2004 ich bolo iba 32,8%). Pritom najvyššie percentuálne zastúpenie žiackych samosprávnych orgánov vykazovali stredné školy v Žilinskom kraji (z 96 stredných škôl 73 škôl -76,0%) a v Nitrianskom kraji ( z 90 stredných škôl 66 škôl – 73,3%). Individuálne rozhovory potvrdili, že kľúčový význam pre rozvoj žiackej participácii na školskej samospráve má vedenie školy.