Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

OP TP (Operačný program Technická pomoc)

 

PARTNERSTVO V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC, VÝZVA Č. OPTP_PO1_SC1_2016-11

 

Koordinátor projektu na FSV UCM: doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

Dĺžka trvania:  2018 - 2019

Anotácia: Hlavným cieľom projektu je obohatenie vzdelávacieho obsahu študijných programov o problematiku EÚ na posilnenie odborných kompetencie študentov (absolventov) a prispieť k budovaniu kapacít schopných zastávať odborné pozície a zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF (európskych štrukturálnych a investičných fondov) prostredníctvom prípravy nových administratívnych kapacít.