Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Erasmus+

 

ERASMUS+

 

KA2020-YOU – Kooperačné partnerstvá v oblasti mládeže. ID: KA220-YOU-E9801EBC

Citizenship Engagement Through Economic Literacy Gamification in Adolescents (CETERIS PARIBUS)

Konzorcium: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (koordinátor), University of Peloponnese Tripolis, Európsky dialóg, Celjski mladinski center, Javni zavod za mladinsko kulturno, izobrazevanje informiranje in sport, Sdruzhenie badeshteto sega.

Koordinátor projektu: PhDr. Monika Práznovská, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4528-5030)

Projektový tím: doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8438-1861, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274716000), Mgr. Michal Garaj, PhD., (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6103-9879),  PhDr. Jakub Bardovič, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4364-0353, ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223345556), doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD., (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3367-7379) Mgr. Marta Kuhnová, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6105-9853)

Dĺžka trvania: 2022 - 2023

Anotácia: Projekt CETERIS PARIBUS sa zameriava na tvorbu videohry, modernej príručky ekonomického vzdelávania a vzdelávacích materiálov podporujúcich ekonomickú gramotnosť mladých ľudí. Na ich tvorbe budú spolupracovať pracovníci s mládežou, výskumníci, pedagógovia a ekonómovia. Realizácia tohto projektu prispieva k implementácii politických stratégií Európskej komisie a upevňuje vzťahy v rámci EÚ cez vzdelávanie mladých ľudí a posilňuje ich postavenie v spoločnosti tak, aby boli aktívnymi a angažovanými občanmi, bojovali proti diskriminácii a ekonomickým rozdielom cez vzdelávanie v oblasti práce s mládežou.

Špecifickými cieľmi projektu je budovanie kapacít a zvyšovanie zručností, vedomostí, dosahu a motivácie pre prácu s mládežou v partnerských organizáciách, zlepšenie prístupu mladých ľudí k porozumeniu, vedomostiam a zručnostiam v oblasti ekonómie, podpora organizácii zameraných na aktívneho občianstva medzi mladými ľuďmi prostredníctvom materiálov a nástrojov pre ekonomické vzdelávanie. Zároveň plánujeme vytvoriť pútavú, zábavnú a modernú videohru, pomocou ktorej bude možné zvýšiť povedomie a vzdelávať mladých ľudí o mikroekonomických a makroekonomických otázkach.

 

KA107: Mobilita študentov a zamestnancov VŠ medzi krajinami programu a partnerskými krajinami ID: 2020-1-SK01-KA107-077790 (projekt spolupráce s Fakultou masmediálnej komunikácie a Filozofickou fakultou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave)

Konzorcium: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (koordinátor), Marin Barleti SHI, Université de Sidi Bel-Abbes,Tbilisi State Medical University, Al-Aqsa University, University if Dar es Salaam, National University of Ostroh Academy, Academian Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities.

Koordinátor projektu na FSV UCM: doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5951-1281, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203917110, ResearchersID: https://publons.com/researcher/3055065/andrea-cajkova/)

Dĺžka trvania: 2020 - 2023

Anotácia: Hlavným cieľom projektu je posilnenie pedagogicko-vedeckej spolupráce medzi Univerzitou sv. Cyrila a Metoda (FSV, FMK, FF) a vybranými univerzitami v krajinách programu a v partnerských krajinách cez realizáciu mobilít jednotlivcov - študentov ako aj zamestnancov.

 

KA107: Mobilita študentov a zamestnancov VŠ medzi krajinami programu a partnerskými krajinami ID: KA2017-F20C7343 (projekt spolupráce s Fakultou masmediálnej komunikácie a Filozofickou fakultou Univerzity sv. Cyri-la a Metoda v Trnave)

Konzorcium: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (koordinátor), University of Das Es Salaam, Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education Belgorod National University, Ural State Pedagogical University, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Volga State University of Technology, Taras Shevcenko National University of Kyiv, Lviv State University of Physical Culture, Kriovohrad Volodymyr Vynniychenko State Pedagogical University, State Higher Educational Establishment Zaporizhzhya National University of Ministry of Education and Sciences of Ukraine, Salahaddin University-Erbil, Cihan University-Erbil, Paro College of Education, Universities Negeri Semarang, University I Prishtines, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Universidad de Guadalajara, Gori State Teaching University, University of Malaya, Central South University, Univesite de Sidi Bel-Abbes Dillali Liabes University, Konstanay State Pedagogical Institut, Hong Kong Baptist University, Tarbiat Modares University.

Koordinátor projektu na FSV UCM: doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5951-1281, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203917110, ResearchersID: https://publons.com/researcher/3055065/andrea-cajkova/)

Dĺžka trvania: 2019 - 2022

Anotácia: Hlavným cieľom projektu je posilnenie pedagogicko-vedeckej spolupráce medzi Univerzitou sv. Cyrila a Metoda (FSV, FMK, FF) a vybranými univerzitami v krajinách programu a v partnerských krajinách cez realizáciu mobilít jednotlivcov - študentov ako aj zamestnancov.

 

Akcie Jean Monnet Chair

Migration: The Challenge go European States (ID: 575520)

Chair: prof. Valeriu Mosneaga, DrSc.

Koordinátor projektu na FSV UCM:  PhDr. Viera Žúborová, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8555-2394, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274462000)  / Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9046-1577)

Dĺžka trvania: 2016 - 2019

Web: http://jmch.fsvucm.sk

Publikácie: http://jmch.fsvucm.sk/publications/

Anotácia: Cieľom projektu bolo cez formálne aj neformálne vzdelávanie otvárať tému migrácie rešpektujúc jej interdisciplinárny charakter, spoločenskú a politickú dôležitosť. V priebehu implementácie boli realizované viaceré workshopy, semináre, diskusie, filmové kluby, ktoré rozoberali a približovali  migráciu s rôznych uhlov pohľadu. Hlavným zámerov projektu bolo vytvorenie autentického priestoru, ktorý bude slúžiť nielen študentom vysokých škôl (zameraných  prednostne na sociálne vedy), ale aj organizáciám a inštitúciám neziskovej sféry, ale predovšetkým verejnosti, ktorá sa o danú tému zaujíma.