Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Diseminačné aktivity

 

 

EUROCOHORT MEETS THE SOCIAL POLICY MAKERS IN SLOVAKIA

On 11th April 2019, team lead of EuroCohort in University of Saints Cyril and Methodius Jaroslav Mihálik participated at a colloquium “Social trends and visions in the paradigm of quality of life improvement”. He presented the aims and scope of EuroCohort to the policymakers of Slovakia in the field of social policy and stressed the importance of including EuroCohort to national research strategies. The participants of the event included general secretaries from Ministry of Health, Ministry of Labour, Family and Social Affairs, policy makers in health and social issues as well as MPs from national parliament and local authorities.

 

 

 

EUROCOHORT LONGITUDIAL DESIGN AS A TOOL IN COMBATING INEQUALITIES AMONG YOUTH

On 12 March 2019, Jaroslav Mihalik from UCM Slovakia presented EuroCohort research design at International Academic Conference: "Radicalization of Youth: Causes and Prevention." In his presentation, Jaroslav spoke about longitudinal studies as powerful tools to explore and understand patterns and causes of young people´s attitudes towards their lives. He stressed that longitudinal survey data may help us assess how individuals change over time and explore these long-terms effects also in relation to eventual radicalization and extremism among young people.

International Conference „Radicalization of Youth: Causes and Prevention“ was held from 12 to 14 of March in Bratislava, Slovak Republic. The main goal of the conference was to examine and discuss the key factors which trigger and fuel violent radicalisation and extremism of youth. The event was organized by IUVENTA- Slovak Youth Institute, Slovak National Agency of the Erasmus+ Programme Youth and Sport (National Agency).

 

 

 

EUROCOHORT V RANNEJ SHOW TRNAVSKÉHO RÁDIA

V rámci diseminácii projektu European Cohort Development Project, bol dňa 10.1.2019 predstavený v Rannej show Trnavského rádia, kde doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. priblížil poslucháčom zameranie, ciele a aktivity riešeného medzinárodného projektu. 

 

 

 

EUROPEAN COHORT DEVELOPMENT PROJECT (ECDP)

 

Výskumní pracovníci Manchesterskej Metropolitnej Univerzity prichádzajú s návrhom prieskumu pre prvý celoeurópsky projekt zameraný na sledovanie blaha detí počas ich detstva a dospievania.

European Cohort Development Project (ECDP) vytvorí dizajn európskeho prieskumu pod názvom EuroCohort pre deti a mladých ľudí od narodenia do 25 rokov.  Cieľom projektu je  poskytnúť údaje, ktoré pomôžu tvorcom politík v celej Európe prijímať lepšie rozhodnutia na zabezpečenie ich blahobytu.

Projekt financovaný Európskou komisiou upozorňuje na skutočnosť, že tvorcovia politík nie sú schopní čerpať z údajov potrebných na riešenie zložitých sociálnych problémov, ktoré často majú negatívny vplyv na blaho detí a adolescentov. Podľa publikácie OECD How's Life (2015) sú potrebné "dlhodobé a účelové prieskumy blahobytu detí," aby bolo možné  pochopiť, ako rôzne politiky ovplyvňujú rôzne skupiny detí v rôznych obdobiach ich života. Bez takýchto údajov nebudú tvorcovia politiky správne informovaní a tak schopní uskutočniť reálne zmeny.

Tento nový projekt vypracuje požiadavky na prieskum, ktorý poskytne databázu pre komplexné informovanie o pokroku v oblasti zdravia a blahobytu detí a mládeže.

Prieskum zhromažďuje veľké množstvo údajov o opatreniach týkajúcich sa zdravia a pohody, ako napríklad stres v škole a šťastie v domácnosti. Porovnanie v európskych krajinách posilní pochopenie toho, ako kontext a politika ovplyvňujú takéto opatrenia.

Profesor Gary Pollock, vedúci katedry sociológie na Metropolitnej univerzite v Manchestri a koordinátor projektu ECDP, uviedol: "ECDP je prvý, pretože smeruje k celoeurópskemu longitudinálnemu výskumu zdravia a blahobytu detí a mládeže. Cieľom je dospieť k výskumnému rámcu, ktorý bude dostatočne vedecky fundovaný na to, aby politickí činitelia mohli konať.

Projekt v trvaní 18 mesiacov má za úlohu pripraviť komplexný návrh paneurópskeho výskumu merania blahobytu detí a mládeže.

Prvé projektové stretnutie sa koná v januári v Manchestri, kde partneri z 12 európskych krajín začnú pracovať na dizajne výskumu a nástrojov na zber údajov. Vzhľadom na relevantnosť zistení budúceho prieskumu k národným vládam a inštitúciám, budú aj ony zapojené do projektu od jeho začiatku.

Pollock povedal: "Budeme pozývať dôležitých politických predstaviteľov, aby sa zúčastnili na diskusii o nákladoch a prínosoch tejto štúdie. Dúfame, že náš výskum v blízkej budúcnosti prispeje k podpore lepšieho života detí a mladých ľudí v období ich detstva a dospievania.“

Dominik Richardson z UNICEF povedal: "Potreba relevantných dôkazov o tom, čo určuje trajektórie vývoja a blahobytu detí počas ich života, nemôže byť podceňovaná. Celoeurópsky prieskum zaplní dôležitú medzeru vo vedomostiach a posilní schopnosť tvorcov politík v rôznych krajinách a kontextoch osvojovať si osvedčené postupy pre rozvoj detí. ECDP je ďalším dôležitým krokom pre zlepšovanie v oblasti detskej a mládežníckej politiky a tým aj životnej úrovne všetkých detí v Európe.“

ECDP je projekt realizovaný na úrovni výskumného konzorcia, ktoré vedie Metropolitná univerzita v Manchestri. Projekt zahŕňa partnerské univerzity z Chorvátska, Estónska, Fínska, Maďarska, Nemecka, Grécka, Talianska, Portugalska, Slovenska, Španielska a Holandska. Zástupcovia UNICEF sú tiež úzko zapojení do projektu a sú ochotní podporiť iniciatívu na vytvorenie celoeurópskeho kohortného prieskumu.

Partnerom za Slovenskú republiku je riešiteľský kolektív Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, národným koordinátorom projektu je PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o spoluprácu, prosím kontaktujte: jaroslav.mihalik@ucm.sk

Tento projekt získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 na základe grantovej zmluvy č. 777449.

 

 

Dokumenty:

  Leaflet - EN

     Leaflet - SVK