Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

ROČNÍK 2021

 

 

Hybridná forma konferencie „Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov VI.“ sa uskutoční 28. októbra 2021 pod záštitou Týždňa vedy a techniky na FSV UCM v Trnave / ONLINE. Našim cieľom je opäť poskytnúť priestor doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom na prezentovanie svojich vedeckých príspevkov, či nových zistení a inovácií v kontexte celospoločenského diania.

Téma konferencie: Výzvy demografickej krízy pre súčasnosť

Jazyk konferencie: slovenský, český a anglický

 

Dôležité termíny:

Termín zaslania registračného formuláru (vrátane abstraktu): do 28.09.2021 prostredníctvom online formulára

Termín zaplatenia konferenčného poplatku: do 28.09.2021

Konferenčný poplatok: 30 €

 

Údaje potrebné na úhradu konferenčného poplatku:

IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 1900

SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 28102021

 

--

Social Sciences from the Perspective of Young Scientists VI.

The hybrid form of the conference "Social Sciences from the Perspective of Young Scientists VI" will take place on October 28, 2021 under the auspices of the Week of Science and Technology at FSV UCM in Trnava / ONLINE. Our goal is again to provide space for doctoral students and young researchers to present their scientific contributions or new findings and innovations in the context of society as a whole.

 

Conference theme: Challenges of the demographic crisis for the present

Conference language: Slovak, Czech and English

 

Important dates:

Deadline for sending the registration form (including abstract): by September 28, 2021 via the online form

Date of payment of the conference fee: until 28.09.2021

Conference fee: 30 €

 

Information required to pay the conference fee:

IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 1900

SWIFT: SPSRSKBA

Variable symbol: 28102021

 

 

Dokumenty / Documents:

  Pozvánka

     Invitation

     Šablóna

     Template

     Registrácia

     Registration

     Program

     Program