Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Publicy 2021

 

V roku 2021 si pripomenieme 20 rokov od vytvorenia regionálnej samosprávy na Slovensku. Po komunálnej samospráve sa  vytvorila druhá úroveň spravovania vecí verejných, ktorá mala dokončiť proces decentralizácie nášho štátu. Tento druh samosprávy je prítomný vo väčšine krajín Európskej únie, dokonca jej vytvorenie bolo jedným z mnohých krokov v rámci pristupovania do európskych štruktúr.

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave chce na medzinárodnej vedeckej konferencii PUBLICY 2021 poskytnúť priestor na zhodnotenie doterajšieho vývoja územnej samosprávy. Pozývame všetkých záujemcov na diskusiu o tomto, ale i ďalších problémoch, ktoré máme v súčasnosti v oblasti verejnej správy nielen na Slovensku. Pokúsime sa problémy nielen pomenovať, ale aj načrtnúť možné riešenia. Budeme veľmi radi, ak odznejú príspevky mapujúce regionálnu samosprávu aj v ďalších krajinách Európskej únie.

 

Medzinárodná vedecká konferencia PUBLICY 2021 sa usktutoční 14. októbra 2021 v priestoroch fakulty sociálnych vied UCM v Trnave.

Tematický okruh: 20 rokov regionálnej samosprávy

 

 

Organizačné pokyny:

Termín registrácie : do 15.06.2021 prostredníctvom online fromulára.

Termín zaslania finálneho príspevku: do 15.09.2021 na emailovú adresu: publicy2021@gmail.com

 

Uhradenie konferenčného poplatku (zborník, obed, občerstvenie) pre účastníkov konferencie (40 eur, doktorandi 20 eur):  do 15.09.2021

Číslo účtu: SK 87 8180 0000 0070 0007 1900
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 14102021


Konferenčné príspevky prejdú recenzným konaním, na základe ktorého budú publikované v konferenčnom zborníku. Autori príspevkov musia rešpektovať stanovené citačné kritériá a formálne úpravy textu.

Vybraní účastníci konferencie  budú mať možnosť publikovať príspevok v recenzovanom vedeckom časopise Slovak Journal of Public Policy and Public Administration.

 

Kontaktná osoba:  PhDr. Ján Machyniak, PhD. (jan.machyniak@ucm.sk)

 

 

Dokumenty / Documents:

  Pozvánka

  Registračný online formulár

  Šablóna