Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Súčasné trendy verejnej správy v európskom priestore

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre verejnú správu pri SAV organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názov Súčasné trendy verejnej správy v európskom priestore, ktorá sa uskutočnila v dňoch 26. – 27. apríla 2017 v priestoroch Zámockého kaštieľa v Holíči.

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie Súčasné trendy verejnej správy bolo poskytnúť priestor pre akademickú prezentáciu a diskusiu o aktuálnych trendoch v oblasti verejnej správy nielen v domácom, ale aj európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia bola rozdelená na dva tematické panely. Prvý panel niesol názov Voľby a volebné pravidlá v podmienkach samosprávy v krajinách V4 a druhý panel Tretia dekáda systémov verejnej správy krajinách V4.  Počas medzinárodnej vedeckej konferencie vystúpili zástupcovia akademických pracovísk štátov Vyšehradskej štvorky.

Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutočnila za účasti Dr. h. c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. prof., rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, PhDr. Zdenka Čambala, primátora mesta Holíč. Na plenárnom zasadnutí medzinárodnej vedeckej konferencie vystúpil doc. PhDr. Peter Horváth, PhD., dekan Fakulty sociálnych vied, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s príspevkom Nové pravidlá pre voľby do orgánov samosprávy.

Medzinárodná vedecká konferencia priniesla nové pohľady na parciálne oblasti verejnej správy, veľmi intenzívne sa napríklad diskutovalo aj o potrebe vzdelávania predstaviteľov orgánov verejnej správy. Medzinárodná vedecká konferencia bola realizovaná ako súčasť riešenia projektu KEGA č. 017UCM-4/2017 Dynamika premien politického systému SR.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme a na ďalšiu vedeckú konferenciu.

 

Fotogaléria