Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Aktuálne výzvy

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR

https://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/

 

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/

 

Výzvy Horizont 2020  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

 

Fulbrightov program pre výskum a prednášanie (Fullbright Scholar Programme)

http://www.fulbright.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=59

 

EURAXESS Voľné pracovné miesta, štipendiá a granty v celej Európe

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index

 

 

SAIA - databáza štipendií a grantov:

Štipendiá na prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx?s=all

 

CEEPUS – Stredoeurópsky program pre univerzitné štúdiá

http://ceepus.saia.sk/sk/main/co-je-program-ceepus

 

Ostatné:

Výzvy Trnavského samosprávneho kraja

https://www.trnava-vuc.sk/menu-vlavo-dokumenty-a-vyzvy

 

Mesto Trnava - dotačný systém

http://www.trnava.sk/sk/clanok/dotacny-system-mesta

 

IUVENTA - Nové výzvy v programoch pre mládež na roky 2014-2020

https://www.iuventa.sk/sk/Granty/Nova-generacia-Programov-PRE-MLADEZ-na-roky-2014-2020.alej

 

Nadácia Tatra banka

http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/

 

Nadácia SLSP

http://www.nadaciaslsp.sk/

 

Európa pre občanov

http://www.europapreobcanov.sk/index.php/prevadzkove-granty-pre-roky-2014-2017/

 

Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020

http://www.danube2014.gov.sk/

 

CEI – Stredoeurópska iniciatíva

http://www.cei.int/

 

 

Ďalšie užitočné stránky:

Euractiv
http://www.euractiv.sk/

 

Konferencia Horizont 2020

http://www.7rp.sk/conferences/horizon-2020-connections/prezentacie.html

 

Portál vysokých škôl

http://www.portalvs.sk/sk/

 

Stratégia SR pre mládež na roky 2014-2020

http://www.employment.gov.sk/files/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/navrh-strategie-statnej-politiky-vo-vztahu-k-mladezi-roky-2014-2020.pdf

 

MŠVVŠ SR

https://www.minedu.sk/vysoke-skolstvo/

 

Výskumná agentúra

http://www.asfeu.sk/

 

SOVVA

http://www.sovva.sk/