Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Habilitačné a vymenúvacie konanie

Dňa 29.6.2016 Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave získala právo udeľovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore verejná politika a verejná správa.

 

 

OZNÁMENIE O HABILITAČNEJ PREDNÁŠKE

PaedDr. ZUZANY HORVÁTHOVEJ, PhD.

 

Dekan a predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 31.3.2022 o 14:00 hod. sa na FSV UCM, Bučianska ul. 4/A v Trnave uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa PaedDr. Zuzany Horváthovej, PhD., odbornej asistentky Katedry právnych disciplín a verejnej správy Metropolitnej univerzity v Prahe.

Téma habilitačnej práce: Implementácia stratégií vzdelávacej politiky u vybraných skupín obyvateľstva v Českej republike.

Téma habilitačnej prednášky: Kritická analýza dopadov verejných politík v oblasti zamestnanosti v nadväznosti na starnutie populácie.

 

OZNÁMENIE O HABILITAČNEJ PREDNÁŠKE

PhDr. JÁNA MACHYNIAKA, PhD.


Dekan a predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 246/2019 z 22. júla 2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Jána Machyniaka, PhD., odborného asistenta FSV UCM v Trnave, sa uskutoční dňa 17.6.2021 o 13,00 hod. vo veľkej aule UCM, Bučianska ul. 4/A v Trnave.

Téma habilitačnej práce: Nezávislí kandidáti v zastupiteľských orgánoch územnej samosprávy okres Trnava

Téma habilitačnej prednášky: Alternatívne modely regionálnej samosprávy z pohľadu vybraných aktérov verejnej politiky
 

 

OZNÁMENIE O INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKE

doc. Ing. IVANY BUTORACOVEJ ŠINDLERYOVEJ, PhD.

Dekan a predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, oznamuje, že dňa 12.11.2020 o 10,00 hod. sa na FSV UCM, Bučianska ul. 4/A v Trnave uskutoční inauguračná prednáška v odbore verejná politika a verejná správa doc. Ing. Ivany Butoracovej Šindleryovej, PhD., ktorá pôsobí na FSV UCM v Trnave. Téma inauguračnej prednášky: Špecifiká strategického riadenia vo verejnej správe.

 

Online prenos inauguračnej prednášky bude prostredníctvom aplikácie Zoom dostupný na adrese: 

https://us02web.zoom.us/j/82307216835?pwd=dzk4Zm03VUw3OFJMcDNGKzFRNU16QT09

 

OZNÁMENIE O HABILITAČNEJ PREDNÁŠKE

JUDr. BYSTRÍKA ŠRAMELA, PhD.

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, oznamuje, že dňa 1.7.2020 o 13,00 hod. sa na FSV UCM, Bučianska ul. 4/A v Trnave, miestnosť BU 1, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odborného asistenta FSV UCM JUDr. Bystríka Šramela, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa. 

Téma habilitačnej prednášky: Dozor prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy ako nástroj vonkajšej kontroly verejnej správy

Obhajoba habilitačnej práce: Prokuratúra Slovenskej republiky ako orgán ochrany práva a jej miesto v oblasti verejnej správy

 

OZNÁMENIE O INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKE

doc. PhDr. PETRA HORVÁTHA, PhD.

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.10.2019 o 9,30 hod. sa na FSV UCM na Bučianskej ul. 4/A v Trnave, m. č. BU 1, uskutoční inauguračná prednáška v odbore 3.1.7. Verejná politika a verejná správa – doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD., docenta FSV UCM v Trnave.

Téma inauguračnej prednášky: Formy priamej demokracie na lokálnej úrovni

 

OZNÁMENIE O HABILITAČNEJ PREDNÁŠKE

JUDr. VLADIMÍRY ŽOFČINOVEJ, PhD.
 

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.10.2019 o 13,00 hod. sa na FSV UCM na Bučianskej ul. 4/A v Trnave, m. č. BU 1,  uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore 3.1.7. Verejná politika a verejná správa - JUDr. Vladimíry Žofčinovej, PhD., odbornej asistentky Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach.

Téma habilitačnej prednášky: Špecifiká pracovnoprávneho postavenia hlavného kontrolóra obce pri uskutočňovaní obecnej samosprávy.

Obhajoba habilitačnej práce: Výkon závislej práce vo verejnej správe.

 

 

OZNÁMENIE O HABILITAČNEJ PREDNÁŠKE

PhDr. ANDREI ČAJKOVEJ, PhD.
 

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.4.2019 o 14,00 hod. sa na FSV UCM na Bučianskej ul. 4/A v Trnave, m. č. BU 1 uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Andrei Čajkovej, PhD., odbornej asistentky FSV UCM v Trnave, v odbore 3.1.7. Verejná politika a verejná správa.

Téma habilitačnej prednášky: Špecifiká rozhodovacích procesov v manažmente orgánov verejnej správy

Obhajoba habilitačnej práce: Aktuálne trendy a inovačný potenciál v procese riadenia inštitúcií verejnej  správy

 

OZNÁMENIE O HABILITAČNEJ PREDNÁŠKE

PhDr. JAROSLAVA MIHÁLIKA, PhD.

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 o 9,00 hod. sa na FSV UCM v zasadacej miestnosti č. 203, Bučianska ul. 4/A v Trnave uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD., odborného asistenta FSV UCM v Trnave, v odbore Verejná politika a verejná správa na tému: Politické líderstvo na úrovni územnej samosprávy na Slovensku a obhajoba habilitačnej práce: Politická participácia: Dimenzie a empirická typológia mládežníckeho aktivizmu na Slovensku“.