Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Peter Horváth

Súbor podkladov k vymenúvaciemu konaniu doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD. za profesora v študijnom odbore Verejná politika a verejná správa:

 

1.  Žiadosť o vymenovanie za profesora

Žiadosť o začatie vymenúvacieho konania  (doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.)

 

2.  Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

 

3.  Profesijný životopis

Životopis – doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

 

4. Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika  (doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.)

           

5. Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

Zoznam publikačnej činnosti  a ohlasov  (doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.) 

 

6. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FSV UCM pre začatie vymenúvacieho konania

Plnenie kritérií  (doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.)

 

7. Inauguračná prednáška- téma:

    Formy priamej demokracie na lokálnej úrovni

 

8. Oponenti: 

prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., FSV Univerzita Karlova Praha (politológia)

prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc., VŠFS Praha (verejná správa)

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice (verejná správa)

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc., PdF UK Bratislava (politológia) náhradný oponent

Odporúčanie prof.dr. Uroš Pinterič

Odporúčanie prof. Sarunas Liekis, PhD.

 

9. Inauguračná komisia:

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., FSV UCM Trnava (verejná politika, verejná správa), predseda komisie

prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., ARC Kutná Hora, ČR (politológia)    

prof. JUDr. Karel Klíma, CSc. dr. Hab., KPD a VS Metropolitní univerzita Praha (ústavné právo)

prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc., Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice (verejná správa)

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc. MBA, VŠ Danubius Sládkovičovo (finančné právo), náhradný člen komisie

 

10. Návrh inauguračnej komisie

Návrh inauguračnej komisie

 

11. Rozhodnutie vedeckej rady

Rozhodnutie vedeckej rady

 

12. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie profesora

Prezenčná listina

 

 

13. Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

23.10.2019 späťvzatie žiadosti