Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Ivana Butoracová Šindleryová

 

Súbor podkladov k vymenúvaciemu konaniu doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. za profesora v študijnom odbore Verejná politika a verejná správa:

 

1.  Žiadosť o vymenovanie za profesora

Žiadosť o začatie vymenúvacieho konania - doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD

 

2.  Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: ---

 

3.  Profesijný životopis

Životopis - doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD

 

4. Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika - doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD

           

5. Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

Zoznam publikačnej činnosti  a ohlasov - doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD

EPČ - ISM

EPČ - PU

EPČ - UCM

EPČ - UCM

 

6. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FSV UCM pre začatie vymenúvacieho konania

Plnenie kritérií - doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD

 

7. Inauguračná prednáška- téma:

    Špecifiká strategického riadenia vo verejnej správe

 

8. Oponenti: 

prof. Ing. Milan Žák, CSc., Vysoká škola ekonomie a manažmentu, Praha

posudok

prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc., Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice

posudok

prof. JUDr. Karel Klíma, CSc. dr. hab., Katedra právních disciplin a veřejné správy, Metropolitní univerzita Praha

posudok

prof. Uroš Pinterič, PhD., náhradný oponent, Katedra politológie, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín

 

9. Inauguračná komisia:

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., predseda komisie, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava

prof. Ing. Christiana Kliková, CSc., VŠ PRIGO Havířov

prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., Vysoká škola medzinárodních a veřejních vztahů, Praha

prof. PhDr. Ján Koper, PhD., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita M. Bela, Banská Bystrica

     prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc., náhradný člen komisie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov

 

10. Návrh inauguračnej komisie

Návrh inauguračnej komisie

 

11. Rozhodnutie vedeckej rady

Rozhodnutie vedeckej rady

 

12. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie profesora

Prezenčná listina

 

13. Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania

 Udelenie titulu profesor dňa 29.4.2021