Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Predpisy

 

Predpisy:

   Postup pri inauguračnom konaní na UCM, s účinnosťou od 1.12.2021 - Vnútorný predpis Univerzity sv.
      Cyrila a Metoda v Trnave 54/2021

      Postup pri habilitačnom konaní na UCM, s účinnosťou od 1.12.2021 - Vnútorný predpis Univerzity sv.
      Cyrila a Metoda v Trnave 53/2021
 

      Smernica o hodnotení tvorivej činnosti na UCM, s účinnosťou od 1.12.2021 - Vnútorný predpis
      Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 52/2021

     Kritériá na habilitačné a vymenúvacie konanie na Fakulte sociálnych vied UCM,
     s účinnosťou od 23.11.2021

     Kritériá na určovanie úrovne výstupov tvorivej činnosti na FSV UCM - Vnútorný predpis

     Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu
     docent a profesor na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, s účinnosťou od 1.5.2021 – Vnútorný 
     predpis UCM 22/2021

    Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora
    na  Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, s účinnosťou od 20.4.2021

     Vyhláška MŠVVaŠ SR 246/2019 z 22. júla 2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov  
      a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor s účinnosťou od 1.9.2019

     Plnenie kritérií na získanie titulu docent (platné do 23.11.2021)

    Plnenie kritérií na získanie titulu profesor (platné do 23.11.2021)

     Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora
     konania za profesora na UCM v Trnave, s účinnosťou od 15.11.2016

     Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 457, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠVVaŠ SR 6/2005 Z. z.

     Vyhláška MŠVVaŠ SR 6/2005 Z. z. o získavaní titulov Docent a Profesor​​