Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Vladimíra Žofčinová

 

Podklady k habilitačnému konaniu – JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

 

Súbor podkladov k habilitačnému konaniu JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. v študijnom odbore Verejná politika a verejná správa:

 

1.  Žiadosť o vymenovanie za docenta

Žiadosť o začatie habilitačného konania  (JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.)

 

2.   Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

 

3.  Profesijný životopis

Životopis – JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

 

4. Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika – (JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.)

              

5. Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

Zoznam publikačnej činnosti  a ohlasov  (JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.)

 

6. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FSV UCM pre začatie habilitačného konania

Plnenie kritérií – (JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.)

 

7. Habilitačná prednáška- téma:

    Špecifiká pracovnoprávenho postavenia hlavného kontrolóra obce pri uskutočňovaní obecnej samosprávy

 

8. Oponenti:

prof. JUDr. Karel Klíma, CSc. dr. hab., Metropolitní univerzita Praha

doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD., Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice

doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD., VŠ Danubius Sládkovičovo

doc. Ing.Ivana Butoracová-Šindleryová ,PhD., FSV UCM Trnava, náhradný oponent habilitačnej práce    

 

9. Habilitačná komisia:

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., FSV UCM v Trnave, predseda komisie

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice

prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., ARC Kutná Hora, ČR              

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD., Fakulta manažmentu  UK  Bratislava, náhradný člen habilitačnej komisie

 

10. Návrh habilitačnej komisie

Návrh habilitačnej komisie

 

11. Rozhodnutie vedeckej rady

Rozhodnutie vedeckej rady

 

12. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta

Prezenčná listina

 

13. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

udelenie vedecko-pedagogického titulu docent dňa 19.11.2019 predsedom vedeckej rady UCM v Trnave