Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Bystrík Šramel

 

Podklady k habilitačnému konaniu – JUDr. Bystrík Šramel, PhD.

 

Súbor podkladov k habilitačnému konaniu JUDr. Bystrík Šramel, PhD.  v študijnom odbore  verejná politika a verejná správa:

 

1. Žiadosť o vymenovanie za docenta

Žiadosť o začatie habilitačného konania  (JUDr. Bystrík Šramel, PhD.)

 

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

 

3. Profesijný životopis

Životopis – (JUDr. Bystrík Šramel, PhD.)

 

4. Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika – (JUDr. Bystrík Šramel, PhD.)

 

5. Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

Zoznam publikačnej činnosti  a ohlasov - UCM  (JUDr. Bystrík Šramel, PhD.)

Zoznam publikačnej činnosti  a ohlasov - Paneurópska vysoká škola  (JUDr. Bystrík Šramel, PhD.)

 

6. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FSV UCM pre začatie habilitačného konania

Plnenie kritérií – (JUDr. Bystrík Šramel, PhD.)

 

7. Habilitačná prednáška- téma:

Dozor prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy ako nástroj vonkajšej kontroly verejnej správy

 

8. Oponenti habilitačnej práce:      

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Generálna prokuratúra SR

assoc.prof. Piotr Szymaniec, Dr.hab., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Poľsko

doc. JUDr. Jana Reschová, CSc., Právnická fakulta Univerzita Karlova v Prahe, ČR

mjr. doc. PhDr. Ing. Kristína Králiková, PhD., MBA, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, náhradný oponent

 

9. Habilitačná komisia:

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave, predseda komisie

doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD., Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD., Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

kpt. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, náhradný člen komisie

 

10. Návrh habilitačnej komisie

Návrh habilitačnej komisie k udeleniu titulu "docent"

 

11. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala

Prezenčná listina

 

12. Rozhodnutie vedeckej rady

      Rozhodnutie vedeckej rady

 

13. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta

      Prezenčná listina

 

14. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

     Udelenie titulu „docent“ predsedom VR UCM v Trnave dňa 13.10.2020