Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Ján Machyniak

 

Podklady k habilitačnému konaniu – PhDr. Ján Machyniak, PhD.

 

Súbor podkladov k habilitačnému konaniu PhDr. Ján Machyniak, PhD.,  v študijnom odbore  verejná politika a verejná správa:

 

1. Žiadosť o vymenovanie za docenta

Žiadosť o začatie habilitačného konania (PhDr. Ján Machyniak, PhD.)

 

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

 

3. Profesijný životopis

Životopis – (PhDr. Ján Machyniak, PhD.)

 

4. Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika – (PhDr. Ján Machyniak, PhD.)

 

5. Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

Zoznam publikačnej činnosti  a ohlasov - UCM  (PhDr. Ján Machyniak, PhD.)

 

6. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FSV UCM pre začatie habilitačného konania

Plnenie kritérií – (PhDr. Ján Machyniak, PhD.)

 

7. Habilitačná prednáška- téma:

Alternatívne modely regionálnej samosprávy z pohľadu vybraných aktérov verejnej politiky

 

8. Oponenti habilitačnej práce: 

doc. Ing. Ivana Butoracová-Šindleryová, PhD. Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave

doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD. Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

     

 

9. Habilitačná komisia:

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., predseda komisie, Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., člen komisie, Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita Opava

doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD., člen komisie, Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

10. Návrh habilitačnej komisie

Návrh habilitačnej komisie

 

11. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala

Prezenčná listina

 

12. Rozhodnutie vedeckej rady

Rozhodnutie vedeckej rady

 

13. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta

 Prezenčná listina  

 

14. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

     22.6.2021 udelenie titulu „docent“ rektorom a predsedom VR UCM v Trnave dňa 21.6.2021