Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Zuzana Horváthová

 

 

Podklady k habilitačnému konaniu – PeadDr. Zuzana Horváthová, PhD.

 

Súbor podkladov k habilitačnému konaniu PeadDr. Zuzana Horváthová, PhD.,  v študijnom odbore  verejná politika a verejná správa:

 

1. Žiadosť o vymenovanie za docenta

Žiadosť o začatie habilitačného konania (PaedDr. Zuzana Horváthová, PhD.)

 

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

 

3. Profesijný životopis

Životopis – (PaedDr. Zuzana Horváthová, PhD.)

 

4. Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika – (PaedDr. Zuzana Horváthová, PhD.)

 

5. Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

Zoznam publikačnej činnosti  a ohlasov - UCM  (PaedDr. Zuzana Horváthová, PhD.)

 

6. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FSV UCM pre začatie habilitačného konania

Plnenie kritérií – (PaedDr. Zuzana Horváthová, PhD.)

 

7. Habilitačná prednáška- téma:

Kritická analýza dopadov verejných politík v oblasti zamestnanosti v nadväznosti na starnutie populácie

 

8. Oponenti habilitačnej práce: 

prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave

prof. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc. dr. hab., Katedra právních disciplin a veřejné správy, Metropolitní univerzita Praha

doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD., Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

9. Habilitačná komisia:

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc., predseda komisie, Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave

doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD., Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc., LL.M., Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice

 

10. Návrh habilitačnej komisie

Návrh habilitačnej komisie

 

11. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala

Prezenčná listina

 

12. Rozhodnutie vedeckej rady

Rozhodnutie vedeckej rady

 

13. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta

Prezenčná listina

 

14. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie titulu „docent“ rektorom a predsedom VR UCM v Trnave dňa 2.5.2022