Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Jaroslav Mihálik

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD. za docenta v študijnom odbore 3.1.7 verejná politika a verejná správa:

1. Žiadosť o vymenovanie za docenta

Žiadosť o začatie habilitačného konania  (PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.)

2. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:

 

3.  Profesijný životopis

Životopis – (PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.)

 

4. Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika – (PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.)

             

5. Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

Zoznam publikačnej činnosti  a ohlasov  (PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.) 

 

6. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FSV UCM pre začatie habilitačného konania

Plnenie kritérií – (PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.)

 

7. Habilitačná prednáška - téma:Politické líderstvo na úrovni územnej samosprávy na Slovensku

 

      8. Oponenti:                                                   

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. (Filozofická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava)

posudok oponenta

dr hab  Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG (Faculty of Social Sciences, University of Gdańsk, Gdańsk, Poľsko)

posudok oponenta

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)

posudok oponenta

 

9. Habilitačná komisia

prof. PhDr. Ľudmila Malíková, CSc. Fakulta sociálnych vied Univerzita sv. Cyrila a  Metoda, Trnava (predsedníčka komisie)

prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.   Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

 

10. Návrh habilitačnej komisie:

Návrh habilitačnej komisie

 

11. Rozhodnutie vedeckej rady

Rozhodnutie vedeckej rady

 

12. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta

Prezenčná listina VR FSV

 

      13. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

     udelenie vedecko-pedagogického titulu docent dňa 12.4.2018 predsedom vedeckej rady UCM v Trnave