Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

AR 2018/2019

 

Dekan FSV UCM doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. a prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. Vás pozývajú na 6. ročník vedeckého seminára „Deň doktorandov 2019“, ktorý sa koná dňa 5.6.2019 o 9,00 hod. v miestnosti č. 203.

Seminár je určený študentom 1. a 2. ročníka doktorandského štúdia, ktorí majú možnosť prezentovať zameranie dizertačnej práce, výskumné otázky, hypotézy projektu, použitie metodológie, použitie literatúry a zdrojov, prínos dizertačnej práce pre prax.

 

 

Dokumenty:
  Pozvánka