Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Kolégium dekana a otvorenie novej knižnice

Prvé tohtoročné Kolégium dekana Fakulty sociálnych vied UCM sa pod vedením dekana doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD., venovalo okrem iného plánom v oblasti vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti na rok 2017, príprave štátnych skúšok v prvom, druhom i treťom stupni na prelome januára a februára, ako i procesu prijímacích pohovorov pre ďalší akademický rok. Po jeho skončení v prítomnosti rektora UCM Dr.h.c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. prof., boli slávnostne otvorené nové priestory knižnice a študovne fakulty, ako aj multifunkčná učebňa s 25 stolovými počítačmi. Zároveň dekan a rektor zablahoželali v mene akademickej obce doc. PhDr. Milanovi Čákymu, CSc., k jeho narodeninám.

Aj my sa pripájame ku gratulantom!

 

Fotogaléria