Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

ŠVOČ 2017

Pod záštitou dekana FSV UCM doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD. sa dňa 6.4.2017 konal  5. ročník fakultného kola ŠVOČ 2017. Zúčastnilo sa 7 študentov, traja z Katedry sociálnych služieb a poradenstva FSV UCM, dvaja z Katedry politických vied FSV UCM a dvaja študenti z UKF Nitra.

Predseda komisie prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. a členovia komisie v zložení prof. PhDr. Dušan Polonský, CSc.,  prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc., doc. PhDr. Milan Čáky, CSc. a PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. zhodnotili prezentácie študentov,  vybrali 3 najlepšie práce a rozhodli o udelení:           

1. miesta pre Zuzanu Drakovú z KSSP FSV UCM práca na tému: Adaptácia seniorov v zariadeniach sociálnych služieb

na 2. mieste  skončili dve práce: Timotej Lauko – z UKF Nitra s témou: Politické mládežnícke organizácie a participácia mladých ľudí na Slovensku a Monika Práznovská z KPEŠ FSV UCM s prácou na tému: Formovanie politických názorov V. Clementisa  v emigrácii v r. 1939-1945

Víťazné 3 práce postupujú do medzifakultného kola na UMB v Banskej Bystrici.

 

Fotogaléria