Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Deň doktorandov 2015

Dňa 12.6.2015 sa pod záštitou dekana FSV UCM PhDr. Petra Horvátha, PhD. uskutočnil prvý zo série seminárov pod názvom „Deň doktorandov 2015“.

Bol určený študentom 1. ročníka tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, aby prezentovali zameranie dizertačnej práce, hlavné výskumné otázky, hypotézy projektu, použitie metodológie, použitie literatúry a zdrojov, prínos dizertačnej práce pre prax.

Predseda komisie prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. a členovia komisie v zložení: prof. Ing. Alena Kusá, PhD.,    prof. Ing. Dušan Šimo, CSc., prof. Dušan Polonský, CSc., doc. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. k prácam študentov vyjadrili podnetné návrhy a pripomienky s cieľom odstrániť nedostatky, zdokonaliť metodológiu a zvýšiť kvalitu písania dizertačných prác.

Fotogaléria