Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Cyrilo-metodské dni sociálnych služieb II. - Nové výzvy pre sociálne služby a poradenstvo

Dňa 4. februára 2016 sa v priestoroch Fakulty sociálnych vied,  Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, konal  II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom „Cyrilo – Metodické dni sociálnych služieb – Nové výzvy pre sociálne služby a poradenstvo.“ Konferenciu  organizovala Katedra sociálnych služieb a poradenstva, pričom slávnostné otvorenie konferencie patrilo PhDr. Angelike Dudžákovej, MPH, ako vedúcej Katedry sociálnych služieb a poradenstva. Po otvorení konferencie nasledoval príhovor p. rektora Dr.h.c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. prof.,  na ktorého nadviazal v mene p. dekana Fakulty sociálnych vied doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD., prodekan PhDr. Michal Lukáč, PhD. Po úvodných slovách nasledoval blok príspevkov, ktoré boli venované ústredným témam konferencie: Odbornosť a prosociálnosť v riadení sociálnych služieb a poradenstve, Kontaktná práca s klientom, Čo sa osvedčilo a v čom treba inovovať, Mosty, Prepojenie teórie s praxou. Tohtoročný program bol veľmi zaujímavý a prednášajúci odborníci so Slovenska, Česka  a Poľska  udržali pozornosť účastníkov od začiatku konferencie až do konca. Jednotlivé prezentácie vyvolávali podnetné diskusie, v rámci ktorých si zúčastnení vymenili kontakty a skúsenosti získané pri jednotlivých odborných činnostiach. Tak ako aj predchádzajúci rok, odprezentované príspevky zaujali svojimi témami, spôsobom spracovania a mnohým zúčastneným poskytli inšpirácie do ďalšieho výskumu v danej oblasti. Na záver zostáva iba konštatovať, že medzinárodná vedecká konferencia naplnila svoj zámer ako po profesionálnej, tak aj po spoločenskej stránke. Všetkým vystupujúcim a účastníkom konferencie touto cestou ďakujeme a veríme, že konferencia bola pre nich rovnako profesionálne i ľudsky obohacujúca.

Fotogaléria