Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Historicky prvé habilitačné konanie na FSV UCM

Dňa 6. apríla 2018 sa na pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave uskutočnilo historicky prvé habilitačné konanie v odbore Verejná politika a verejná správa. Habilitantom bol PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., odborný asistent FSV UCM v Trnave, ktorý predniesol habilitačnú prednášku na tému " Politické líderstvo na úrovni územnej samosprávy na Slovensku" a obhajobu habilitačnej práce na tému "Politická participácia: Dimenzie a empirická typológia mládežníckeho aktivizmu na Slovensku".
Habilitačná komisia ocenila teoretickú erudovanosť habilitanta v skúmanej problematike ako aj jeho prínos. Tieto skutočnosti potvrdili aj oponetni.
V zmysle Zásad habilitačného konania o udelenie titulu docent a profesor členovia komisie skonštatovali, že habilitant PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. splnil kritériá FSV UCM v Trnave a komisia odporučila udelenie titulu docent v odbore 3.1.7 verejná politika a verejná správa.
S potešením vás informujeme, že na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave habilitoval prvý odborný asistent, ktorému komisia odporučila udelenie titulu docent v odbore Verejná politika a verejná správa na Slovensku.

SRDEČNE GRATULUJEME !

 

 

Fotogaléria