Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výskumné centrum krízového riadenia a dobrej správy vecí verejných v čase pandémie

 

 

RESEARCH CENTER FOR CRISIS MANAGEMENT AND GOOD GOVERNANCE IN A TIME OF PANDEMIC

 

Návrh na zriadenie centra je v súlade s § 13 Štatútu FSV UCM a predstavuje kľúčovú aktivitu NFP313010ASN4: Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 

 

Zdôvodnenie vzniku:

Výsledky medzinárodných výskumov dokazujú, že v skutočnosti „neschopnosť lídrov účinne reagovať na strany verejnej kontroly môže byť ničivejšia ako samotná mimoriadna situácia“ (Bierck, 2002). McGinn (2017) a Olsson (2014)vo svojej publikácii poukazujú na skutočnosť, prečo si zvládnutie kľúčovej úlohy vo vypätej situácii tiež vyžaduje správny druh mentálnej prípravy, význam krízovej komunikácie a riadenia špecificky vo verejných organizáciách, ktoré majú v tejto oblasti osobitný význam, pretože majú významnú zodpovednosť za prípravu, komunikáciu a riadenie rozsiahlych spoločenských kríz. V dôsledku toho je potrebné vypracovať adekvátne prístupy v rámci výskumu krízovej komunikácie nad rámec jeho tradičného zamerania na riadenie viny aktérov a zohľadniť otázky týkajúce sa potrieb komunity, ako napríklad úloha komunikácie pri zlepšovaní odolnosti. Liu, Fraustino a Jin (2015) Branik, Agyei, 2015; Kaigo, 2012 poukázali na potrebu súladu občanov aj krízových manažérov pri vytváraní reakcií na udalosti. Vychádzame z výskumných aktivít medzinárodných organizácií ako sú WHO, WEF, OECD,WB, ako aj databázy dostupných výskumných dát.

Centrum je budované ako pracovisko s medzinárodným presahom ako platforma kľúčovej výskumno-vývojovej aktivity NFP313010ASN4 zameranej na vytvorenie výskumného centra pre výskum a následné nastavenie nástrojov pre pomoc pri zabezpečovaní dobrej správy vecí verejných adekvátnym krízovým riadením a poskytovaním činností a tvorby politiky v oblasti budovania kapacít miestnych, regionálnych a vnútroštátnych orgánov. Zastrešujúcimi pracoviskami Centra sú Katedra verejnej správy a Katedra politických vied FSV UCM v Trnave. Takýmto nastavením Centra zároveň zabezpečíme aj jeho udržateľnosť po skončení projektu. Aktivity zahraničných partnerov participujúcich na činnosti  Centra budú realizované na báze dobrovoľnej vedeckej spolupráce, bez nárokov na čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov UCM v Trnave.

Personálne obsadenie:

Osoby vyplývajúce priamo z projektu NFP313010ASN4: Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 

 

 • Prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.
 • Doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.
 • Doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
 • Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.
 • Doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.
 • Ing. Nikoleta Bednáriková, PhD.

 

Ďalšie osoby participujúce na činnosti centra:

Doktorandi Katedry verejnej správy a Katedry politických vied

 

Na čele Centra stojí riaditeľ. Pracovnými povinnosťami riaditeľa centra sú najmä:

 • - plánovanie a organizovanie vedecko-výskumných aktivít,
 • - pravidelné podávanie ročných a iných správ,
 • - príprava nadväzujúcich vedeckých projektov,
 • - udržiavanie komunikácie s partnerskými pracoviskami.

 

Náplň práce Centra a výstupy:

 • - Vypracovanie Štatútu centra  a iných dokumentov upravujúcich jeho činnosť– v spolupráci s dekanom FSV UCM, doc. PhDr. Jaroslavom Mihálikom, PhD.
 •  -Analýza dostupných výsledkov výskumu a vytvorenie podkladov pre tvorbu manuálov a odporúčaní pre potreby krízového pandemického riadenia na úrovni miestnych, regionálnych a vnútroštátnych orgánov. Tvorba edukačných materiálov, on-line kurzu, vedecké a odborné publikácie výsledkov empirického výskumu.
 • - Analýza regionálneho a miestneho vplyvu krízy COVID-19 - vplyv na zdravie, hospodársky fiškálny, infraštruktúrny rozmer.
 • - Návrh nástrojov na optimalizáciu vybraných procesov v zdravotníctve, súbor nástrojov zameraných na pomoc pri posudzovaní ich pripravenosti a odolnosti orgánov verejnej správy na všetkých úrovniach v krízových situáciách s cieľom riešiť osobitné výzvy miestnych orgánov a nastavenia verejných politík.
 • - Modul odbornej prípravy a budovania kapacít v oblasti krízového pandemického manažmentu na všetkých úrovniach verejnej správy. Súbor nástrojov umožní miestnym orgánom zmerať svoju pripravenosť a schopnosť zvládať núdzové situácie na úrovni inštitúcií, administratívy a občianskej spoločnosti, ako aj ich schopnosť zapojiť všetky zúčastnené strany do rozhodovacieho procesu. Pomôže identifikovať úrovne zraniteľnosti a odolnosti prostredníctvom zamerania na spoločenstvo, analyzovať inštitucionálny, sociálny, ekonomický, ľudský kapitál a infraštruktúrny rozmer. Súbor nástrojov tiež ponúkne prípadové štúdie z členských štátov EÚ, a preto slúži ako nástroj na budovanie kapacít uľahčujúci výmenu najlepších postupov a vzájomné učenie sa.
 • - Modul odbornej prípravy a budovania kapacít s prehľadom rôznych aspektov krízy (psychologické, sociálno-ekonomické), postupom vytvorenia tímy krízového riadenia a rozvoja komunikačnej stratégie. Aj keď bude modul špeciálne vyvinutý na pomoc úradníkom pri riešení stavu núdze Covid-19, bude mať všeobecný význam a je použiteľný pre všetky krízové alebo núdzové situácie, ako sú prírodné katastrofy, ekologické havárie, teroristické hrozby alebo dokonca konflikty. Je koncipovaný pre miestnu úroveň, ale dá sa prispôsobiť iným úrovniam vlády.
 • - Podpora osvedčených postupov - nadviazanie pevného spojenia medzi rôznymi zainteresovanými stranami, ako je vládna občianska spoločnosť a širšia verejnosť, pokiaľ ide o úlohu vedy pri zlepšovaní nášho globálneho zdravia.
 • - Nadviazanie spolupráce s ďalšími zahraničnými pracoviskami.
 • - Ďalšie výskumné aktivity v kontexte riešenej problematiky.