Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výskumné centrum sociálnej izolácie a sociálneho rozvoja

 

RESEARCH CENTER FOR SOCIAL ISOLATION AND SOCIAL DEVELOPMENT (RCSIaSD)

 

Návrh na zriadenie centra je v súlade s § 13 Štatútu FSV UCM a predstavuje kľúčovú aktivitu NFP313010ASN4: Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 

 

Zdôvodnenie vzniku:

Pandémia COVID-19 zasiahla celé spektrum sociálneho života globálnej spoločnosti. Ako upozornil Amadsun (2020) táto pandémia ešte viac narušila sociálnu solidaritu a sociálnu spravodlivosť a negatívne ovplyvnila tiež oblasť sociálneho rozvoja krajín a jednotlivcov. Snaha zastaviť šírenie pandémie vo veľkom počte krajín viedla k nariadenej sociálnej izolácii. Dopad pandémie sa tak nepreniesol len do medicínskej oblasti, ale pod tlak sa dostali aj ekonomika, hospodárstvo, obchod, služby atď. (de Jonge, Kloppenburg, Hendriks, 2020). Sociálna práca a oblasť sociálnych služieb počas pandémie čelili množstvu krízových situácií, ktoré ich často stavali pred etické dilemy. Sociálni pracovníci a pracovníci v sociálnych službách sa museli rozhodovať či budú rešpektovať a obhajovať ľudské práva svojich klientov, alebo či sa priklonia k opatreniam, ktorými štát tieto práva porušuje ( de Jonge, Kloppenburg, Hendriks, 2020, Sama, Matulic, Pascual, de Vincente, 2020). Etické problémy vyvolané zmenou správania sa spoločnosti boli natoľko závažné, že IFSW na základe poznatkov z 54 krajín sveta, identifikovala 6 etických výziev pre sociálnu prácu počas pandémie (IFSW, 2020). WHO (2021) upozorňuje v tejto súvislosti na stúpajúci počet pacientov s psychickým ochoreniam, suicidálneho konania, PTSP, zatiaľ neidentifikovaných dopadov tzv. dlhého covidu a pod. Táto situácia nás stavia pred povinnosť vedecky skúmať tie aspekty dopadov pandémie Covid-19, s ktorými sa vo svojej praxi stretávajú sociálni pracovníci a pracovníci v sociálnych službách. Musíme tiež hľadať účinné stratégie a efektívne intervencie, ktoré prispejú ku kvalite sociálnych služieb a sociálnej práce. V oblasti krízového riadenia sociálnych služieb, copingových stratégií, rozvoja resilienčného potenciálu, či manažmentu dobrovoľníctva sa veľa môžeme naučiť prostredníctvom spolupráce s našimi zahraničnými kolegami.  Výskumno-vývojová aktivita reagujúc na tieto výzvy  je zameraná na vybudovanie Výskumného centra sociálnej izolácie a sociálneho rozvoja, ktorého cieľom bude bádať ako v oblasti následkov pandémie COVID 19, tak i v oblasti eliminácie týchto dopadov na jednotlivcov, rodiny a komunity.  Tento vedecký zámer VCSIaSR/ RCSIaSD chcem dosiahnuť aj prostredníctvom medzinárodnej spolupráce

VCSIaSR/ RCSIaSD je budované ako pracovisko s medzinárodným presahom, pričom bazálnou jednotkou Centra je Katedra sociálnych služieb a poradenstvo FSV UCM v Trnave. Takto budovaným Centrom zároveň zabezpečíme aj udržateľnosť Centra po skončení projektu. Aktivity zahraničných partnerov participujúcich na činnosti  VCSIaSR/ RCSIaSD budú realizované na báze dobrovoľnej vedeckej spolupráce, bez nárokov na čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov UCM v Trnave.

Na čele Centra stojí riaditeľ. Pracovnými povinnosťami riaditeľa centra sú najmä:

 • - plánovanie a organizovanie vedecko-výskumných aktivít,
 • - pravidelné podávanie ročných a iných správ,
 • - príprava nadväzujúcich vedeckých projektov,
 • - udržiavanie komunikácie s partnerskými pracoviskami.

 

Personálne obsadenie:

Osoby vyplývajúce priamo z projektu NFP313010ASN4: Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 

 

 • Prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD.
 • Doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD.
 • PhDr. Mgr. Andrej Hrnčárik, PhD.
 • PhDr. Zuzana Draková, PhD.

 

Ďalšie osoby participujúce na činnosti centra:

 • Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., Dis.
 • PhDr. Lenka Stanová, PhD.
 • PhDr. Darina Kubíčková, PhD.
 • PaedDr. Monika Orlíková, PhD.
 • PhDr. Michal Imrovič, PhD.
 • Doktorandi Katedry sociálnych služieb a poradenstva

 

Domáci a zahraniční partneri

 • Inštitút edukológie a sociálnej práce FF PU v Prešove
 • Ústav sociální práce FF UHK Hradec Králové
 • National Pingtung University of Science and Technology – Department of Social Work

 

Aktivity centra:

 • - Vypracovanie Štatútu  VCSIaSR/ RCSIaSD  a iných dokumentov upravujúcich jeho činnosť– v spolupráci s dekanom FSV UCM, doc. PhDr. Jaroslavom Mihálikom, PhD.
 • - Analýza dopadov sociálnej odlúčenosti ako významných aspektov dobrovoľníctva v čase pandémie COVID-19 a vnímania prínosu aktivít  a prácu dobrovoľníkov pri  riešení  krízovej situácie slovenskou verejnosťou – hlavná výskumná úloha až do roku 2023
 • - Vypracovanie plánu úloh VCSIaSR/ RCSIaSD na roky 2021- 2023
 • - Publikovanie výstupov z výskumu zameraného na analýzu dopadov sociálnej odlúčenosti etc.
 • - Plánovanie, príprava aktivít focusovaných na túto oblasť realizovaných v rámci medzinárodnej spolupráce,
 • - Nadviazanie spolupráce s ďalšími zahraničnými pracoviskami
 • - Vypracovanie ročnej správy o činnosti VCSIaSR/ RCSIaSD