Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

O fakulte

Fakulta sociálnych vied vznikla 1. decembra 2011 ako štvrtá fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta sociálnych vied sa  stala  integrálnou  súčasťou  univerzity a jednou z popredných vzdelávacích a vedeckých inštitúcií nielen v trnavskom akademickom priestore. Poslaním fakulty sociálnych vied je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie v oblasti sociálnych vied zamerané na odborný, vedecký a praktický rozvoj vedomostí a schopností nielen študentov, ale aj zamestnancov v domácom i zahraničnom prostredí.  

 

 

Fakulta sociálnych vied sa zameriava na výučbu a výskum v sociálnych vedách s dôrazom na oblasti politických vied, európskych štúdií, verejnej správy, verejnej politiky a sociálnych služieb a poradenstva. Fakulta disponuje modernými priestormi s vynikajúcim technickým vybavením. Poskytuje komplexné štúdium vo všetkých troch stupňoch, štúdium aj v cudzom jazyku, prednášky renomovaných domácich aj zahraničných odborníkov, odborné stáže a workshopy, prepojenie teoretických poznatkov s praxou. Študijné programy fakulty efektívne reagujú na požiadavky spoločnosti v zmysle prípravy kvalifikovaných odborníkov pre súčasný trh práce. Absolventi fakulty môžu pôsobiť v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v rôznych národných aj medzinárodných organizáciách alebo inštitúciách.

V súčasnosti na fakulte prebieha výučba širokej škály študijných programov v  dennej  a  externej forme v bakalárskom stupni štúdia: verejná správa, európske štúdiá a politiky, sociálne služby a poradenstvo , manažment verejnej správy, komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe, manažment a ekonómia verejnej správy  v magisterskom stupni štúdia:  verejná  správa, manažment a ekonómia verejnej správy, európske štúdiá a politiky,  sociálne  služby  a  poradenstvo a v doktorandskom stupni štúdia: európske štúdiá a politiky, verejná politika a verejná správa, sociálna politika. Fakulta má právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore verejná politika a verejná správa, ktoré získala ako vôbec prvé pracovisko na Slovensku.

Fakulta sociálnych vied pozostáva z troch katedier. Vzdelávaciu a odbornú činnosť fakulty dopĺňajú  tri špecializované centrá, ktoré sa snažia svojou aktívnou činnosťou pomôcť nielen študentom ale aj predstaviteľom miest a obcí Slovenska prekonávať najrozličnejšie problémy verejného charakteru. Fakulta sociálnych vied vydáva recenzované vedecké časopisy Slovenská revue pre verejnú politiku a verejnú správu a Slovenská politologická revue a spoluvydáva časopis European Journal of Transformation Studies.

Katedry aj centrá participujú na riešení mnohých domácich a zahraničných projektov. Medzi najvýznamnejšie úspešne riešené projekty patria 7. RP EK  MYPLACE Democracy and the shadows of totalitarism and populism: the European experienceMYWEB Measuring Youth Well-Being. V súčasnosti je fakulta riešiteľom jedinečného projektu  Európskej únie zameraného na vzdelávanie Erasmus+ /Jean Monnet Chair na tému Migrácia: Výzva európskych štátov.

Fakulta sociálnych vied je členom najprestížnejšej medzinárodnej politologickej asociácie IPSA, v rámci ktorej sa aktívne podieľa na rozvoji vedeckej a medzinárodnej spolupráce. V novembri 2016 fakulta uzavrela partnerstvo (memorandum o porozumení) s Európskou organizáciou pre verejné právo (European Public Law Organization), ktorého cieľom je rozvoj vedeckých, akademických a iných foriem spolupráce ako je napr. mobilita študentov a pedagógov, publikačná činnosť, organizácia konferencií a seminárov.

V roku 2014 vznikla Slovenská spoločnosť pre verejnú správu pri SAV ako dobrovoľné združenie vedeckých a odborných pracovníkov v odbore verejná politika a verejná správa a v príbuzných disciplínach, ktorej sídlo je na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

 

 

Fakulta sociálnych vied participuje na projekte Univerzita tretieho veku, prostredníctvom ktorého ponúka občanom  príležitosť pre ďalšie vzdelávanie a tým možnosti pre kvalitné využitie voľného času a pozitívne sociálne zaradenie.

Veľmi obľúbený je aj letný prázdninový projekt Detská univerzita, ktorého obsahový a tematický rámec je prispôsobený záujmom a požiadavkám detí s cieľom priblížiť im život na univerzite a jednotlivých fakultách. 

Fakulta participuje na výmennom programe Erasmus+ a spolupracuje s mnohými európskymi a svetovými univerzitami, vedeckými inštitúciami a medzinárodnými organizáciami.

Študenti na Fakulte sociálnych vied žijú bohatým študentským životom. Každoročne sa môžu zúčastniť zaujímavých odborných, kultúrnych i športových podujatí, ktoré organizuje fakulta v duchu dávnej myšlienky Kalokagatie  vyjadrujúcej spojenie vzdelávania so športom a kultúrou.

Fakulta sociálnych vied verejne prezentuje odvážne ambície stať sa lídrom v odbore s cieľom poukázať na možnosti a perspektívy zlepšenia sa v prospech vlastných aktivít v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu s dôrazom na rozvoj regiónu a rast vzdelanostnej úrovne ako aj vedecko-technického pokroku.