Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Akadémia strieborného veku

 

Akadémia strieborného veku na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

Akadémiu strieborného veku sme otvorili 8.10.2018. Počet prihlásených poslucháčov bolo 45, vzdelávací program niesol názov Kognícia samosprávnych krajov v Slovenskej republike v dimenziách historického, sociálneho a kultúrno-spoločenského diania. Akadémia strieborného veku je špecifickou súčasťou celoživotného vzdelávania. Jej základnou charakteristikou je, že poskytuje seniorom vzdelanie na najvyššej možnej, teda vysokoškolskej (univerzitnej) úrovni, čím sa líši od iných foriem osvetovej a vzdelávacej činnosti. Pri tvorbe vzdelávacích programov pre seniorov vychádzame z rôznorodosti danej skupiny, nakoľko sa seniori odlišujú  psychikou a poznávacími schopnosťami, ale aj fyzickou zdatnosťou.

Naši poslucháči, absolventi sú toho dôkazom, praktické i teoretické vedomosti obdivuhodne stmeľujú, tešia sa na nové študijné programy, sami na nich veľkou mierou participujú, sú pohotoví a plní pozitívnej energie. Štúdium na Akadémii strieborného veku je ďalším prehlbovaním vedomostí, ale aj nadväzovaním nových priateľských kontaktov, pričom sa seniorom otvára  priestor pre kvalitné a motivačné využívanie voľného času.

Súčasný trend našej spoločnosti môžeme charakterizovať tým, že sa čoraz častejšie presadzuje potreba vzdelávania. Ako je vidieť, s týmto faktom sa stotožňujú i naši  aktívni seniori. Zreteľne tým deklarujú svoj celoživotný rozvoj, kde nesporne patrí aj dimenzia neustáleho vzdelávania sa, čo pokladajú za dôležitú a neoddeliteľnú súčasť vlastnej osobnosti.

V tomto chápaní je vnímaná proseniorská edukácia  ako konkrétna príprava človeka na starobu, čo znamená v konečnom dôsledku prirodzenú životnú etapu a zmenu životného štýlu s tým súvisiacu. Senior nezostáva sám doma, ale integruje sa do spoločenského diania.

Vzdelávania na Akadémii strieborného veku je ponímané skôr ako neoddeliteľná súčasť spoločenského života, ktorá plní viac-menej určitú sociálnu a socializačnú funkciu. Seniori predkladaný obsah vzdelávania prijímajú (osvojujú si ho) a následne transferujú do reálneho života. Štúdium na Univerzite tretieho veku je viazané na to, že poslucháči musia mať stredoškolské vzdelanie a je trojročné.

Rozhodli sme sa otvoriť Akadémiu strieborného veku, a týmto umožniť študovať aj seniorom, ktorí nemajú stredoškolské vzdelanie, nemajú maturitu. Pomocou Akadémie strieborného veku chceme budovať ľudské mosty ako sa  vzájomne spoznávať, vytvárať priateľské vzťahy a kontakty, žiť kvalitný a plnohodnotný život v séniu, aj keď mnohí majú svoj úctyhodný vek. Chceme stimulovať a motivovať našich seniorov, aby sa vlastnými schopnosťami a skúsenosťami spolupodieľali na vzdelávacom fenoméne určenom práve im.

Vzdelávací študijný program je orientovaný nie len na spomínané získavanie poznatkov či informácií, ale dôraz je kladený na možnosti, ktoré dáva forma organizovaného záujmového vzdelávania alebo riadeného sebavzdelávania. To je ďalší aspekt, prečo naši seniori zostávajú neustále aktívni, platí a funguje interakčná rovina medzi nimi a pedagógmi. Ich polemické fóra sú zanietené a korenené úžasnými životnými skúsenosťami, čo prináša efekt pre obe zúčastnené strany.