Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Andrea Čajková

Súbor podkladov k habilitačnému konaniu PhDr. Andrei Čajkovej, PhD. v študijnom odbore Verejná politika a verejná správa:

 

1. Žiadosť o vymenovanie za docenta

 

Žiadosť o začatie habilitačného konania  (PhDr. Andrea Čajková, PhD.)

 

2.  Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: ----

 

3.  Profesijný životopis

Životopis – (PhDr. Andrea Čajková, PhD.)

 

4. Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika – (PhDr. Andrea Čajková, PhD.)

              

5. Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

Zoznam publikačnej činnosti  a ohlasov  (PhDr. Andrea Čajková, PhD.) 

 

6. Prehľad plnenia minimálnych kritérií FSV UCM pre začatie habilitačného konania

Plnenie kritérií – (PhDr. Andrea Čajková, PhD.)

 

7. Habilitačná prednáška- téma:

Špecifiká rozhodovacích procesov v manažmente orgánov verejnej správy

 

8. Oponenti:

1/prof. PhDr. Ján Koper, PhD. (FPV a MV UMB Banská Bystrica)

2/ prof. dr hab. Donat Mierzejewski, PhD. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Poľsko)

3/doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. (FiF Univerzita Komenského Bratislava)

4/doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD. (Fakulta managementu Univerzita Komenského v Bratislave) náhradný oponent

 

9. Habilitačná komisia

1/prof. PhDr. Ľudmila Malíková, CSc. (FSV UCM v Trnave) - predsedníčka komisie

2/doc. Ing. Marie Hesková, CSc. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice)

3/ doc. PhDr Branislav Kováčik, PhD. (FPV a MV UMB Banská Bystrica

doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD. (Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, VŠ Danubius Sládkovičovo)  náhradný člen habilitačnej komisie

 

10. Návrh habilitačnej komisie

     Návrh

11. Rozhodnutie vedeckej rady

     Rozhodnutie

12. Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta

     Prezenčná listina

13. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

      udelenie vedecko-pedagogického titulu docent dňa 23.4.2019 predsedom vedeckej rady UCM v Trnave